Общи условия за ползване

 1. ОБЩИУСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между ДИОСА ТРЕЙДИНГ ЕООД, като доставчик и неговите потребители, като потребители на интернет сайта на доставчика www.brandmeup.bg  

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА brandmeup.bg

2.1. ДИОСА ТРЕЙДИНГ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул.Кръстьо Раковски № 7, бл. 214, вх. В, ет. 1, ап. 2, ЕИК 206291995. Данни за кореспонденция: управление гр. Пловдив, ул. „Кръстьо Раковски“ 7, бл. 214, вх. В, ет. 1, ап. 2, email: [email protected].

2.2. ДИОСА ТРЕЙДИНГ ЕООД администрира електронния магазин Brand me up /име на електронния магазин/ под формата на сайта www.brandmeup.bg

2.3. Във www.brandmeup.bg  се продават само стоки, собственост на ДИОСА ТРЕЙДИНГ ЕООД.

 1. ТЕРМИНИ

 

Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение: 

(Интернет) сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адреС www.brandmeup.bg

Потребител на www.brandmeup.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.brandmeup.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт, с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Brand me up /име на електронния магазин/ действия, в резултат на които се включва в базата данни на Brand me up /име на електронния магазин/ и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.brandmeup.bg

Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от  Brand me up /име на електронния магазин/ действия, за да направи поръчка на стока от wwww,brandmeup.bg без да се регистрира и не се включва в базата данни на Brand me up /име на електронния магазин/

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителски профил е обособена част от www.brandmeup.bg  съдържаща информация за потребителя – e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Brand me up /име на електронния магазин/ и се извършва обмен на информация между потребителя и /име на електронния магазин.

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от Brand me up /име на електронния магазин/  и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.brandmeup.bg

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти на  Brand me up /име на електронния магазин/, включително и закупуване на ваучери, или промоции, предлагани в определен период от време.

Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден потребител по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от потребителя на даден продукт или услуга.

 1. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Brand me up име на електронния магазин обвързват всички потребители на www.brandmeup.bg

4.2. Всяко използване на www.brandmeup.bg означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на www.brandmeup.bg периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на www.brandmeup.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Сайтът www.brandmeup.bg може да съдържа линкове към други сайтове. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. ПОЛЗВАНЕ НА bg

 

5.1. Интернет страницата е адресирана към потребители без и регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира, че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

5.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувани на www.brandmeup.bg са собственост на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА Brand me up

5.3. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.brandmeup.bg, без изричното писмено съгласие на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, освен ако използването е с некомерсиална цел.

 1. СКЛЮЧВАНЕНА ДОГОВОР

6.1. Потребителят заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през www.brandmeup.bg като направи поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него.

6.2. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.brandmeup.bg. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта възможности. При извършване на поръчка през www.brandmeup.bg, потребителят влиза в договорни отношения за покупко-продажба на избрания артикул с дружеството-продавач, предлагащо на същия интернет адрес артикула за продажба. Тези отношения са регламентирани в настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между дружеството-продавач и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

6.3. Оn-line системата за покупки през www.brandmeup.bg отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от  www.brandmeup.bg .

6.4. Всички поръчки, получени в петък след 14.00 часа, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в първия следващ работен ден.

6.5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.brandmeup.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

6.6. Посочените на www.brandmeup.bg цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

6.7. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка.

6.8. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.

 1. ПОРЪЧКА

7.1. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД във връзка с направена от него поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.2. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.3. Потребителят упражнява правото си на отказ от договора, слючен от разстояние в законоустановения срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от потребителя. Потребителят може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр за връщане на стока, предоставен на сайта.

7.4. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от потребителя, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИЯ. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

8.1. Рекламациите не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. Пловдив , ул. Кръстьо Раковски 7 ет. 1 , тел.: 0897783376

8.2. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от него размер или очакванията на потребителя, потребителят има право да върне артикула и право на възстановяване на заплатената от него сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.

8.3. При съществено несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба, той има право да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума.

8.4. Потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Това право се упражнява в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка и етикетиране, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса в Пловдив. Продавачът възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която пратката с върнатата стока е получена на посочения адрес.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребител връща закупена от www.brandmeup.bg стока, сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията, посочени по-горе в т.8.4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. Закупена стока от www.brandmeup.bg се връща на адреса на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД в гр. Пловдив .

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 

9.1. Личните данни, които „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

9.2. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

9.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.brandmeup.bg , да бъдат използвани от „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за целите на директния маркетинг.

9.4. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: – е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; – други посочени в закона случаи.

9.5. С регистрацията си в www.brandmeup.bg , потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

9.6. Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време като се свърже с „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

9.7. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

9.8. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в „Моята количка“, „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“

 • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“

 • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

               9.9. Освен това „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД може да използва личните данни за пазарни и потребителски проучвания. Дружеството не използва данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите на потребителя) ще бъде предоставяна в контекста на съответното проучване или на мястото, където е направена публикациията. Дадените от потребителя отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Потребителят има право да възрази срещу използването на личните му данни за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свърже с „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

 1. ДОСТАВКАНА СТОКИ

10.1. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на потребителя.

10.2. (1) Условията на доставката за продуктите, предлагани „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД се намират на инфо страницата на www.brandmeup.bg „Доставка на поръчките“.

(2) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

11.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от дружеството-продавач на потребителя с предаването им на потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ПИСАНЕНА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

12.1. В момента на регистрацията на дадено ревю, коментар, въпрос или отговор на www.brandmeup.bg , потребителите дават на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

12.2. Всеки потребител, в момента на публикуването на ревю, коментар, въпрос или отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да използва само български език и да пише на кирилица.

 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

 • да не вписва ревюта, коментари, въпроси или отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, за тази цел ще се използват данните за контакт, публикувани на brandmeup.bg.

12.3. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено ревю, потребителят следва да добави и рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им рейтинги, ще повлияят на общия рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до стоката. Така, една рецензия, която е придружена с висок рейтинг води до покачване на общия рейтинг, а една рецензия, която е придружена от нисък рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

12.4. Потребителите, които публикуват ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;

 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

 • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

 • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

 1. ОТГОВОРНОСТ

13.1. „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

 1. ОБРАБОТКАНА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за поверителност, качена на сайта.

 1. ФОРСМАЖОРНИОБСТОЯТЕЛСТВА

16.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

16.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

17.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, потребителят има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

17.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между „ДИОСА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство. 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).